Zelfvertrouwen vergroten is opgericht door Merel van Veen. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Alkmaar onder het nummer 62595741.

Voor de ouders:
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

Vertrouwelijkheid:
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De leveringscondities zijn vertrouwelijk. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Zelfvertrouwen vergroten  is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.
Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG).

Afmelding
Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor Opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Een geplande afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos telefonisch worden afgezegd c.q. verplaatst. Daarna geldt dat bij afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de training, het volledige tarief in rekening wordt gebracht. Indien de Cliënt niet op de geplande training verschijnt, worden dezelfde regeling en tarieven gehanteerd als hierboven.

Eigen verantwoordelijkheid
De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coaching sessies kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer. Cliënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.